xvv

Баянхаанай ууламнай 
Бугайн урамдаанта нютаг 
Анханай саhанаар яаранхай
Ахай абагайн нютаг 
Анханай саhанаар яаранхай
Ахай абагайн нютаг 
Урасхал дүлөөн Балжамнай 
Улаалзай мойhоной орон 
Уургай сайгаа аягаланхай 
Уяхан ижийм нютаг 
Уургай сайгаа аягаланхай 
Уяхан ижийм нютаг 
Агасайн дэлгэр таламнай 
Адуу малай бэлшээритэй 
Арадай дуугаа аяланхай 
Аншан баабайн нютаг 
Арадай дуугаа аяланхай 
Аншан баабайн нютаг 
Мараанай сэнхир хөндий
Мангир таанайн орон 
Хаанаш ябаhан намтаяа 
Хамтадаа байдаг нютаг
Хаанаш ябаhан намтаяа 
Хамтадаа байдаг нютаг


Нутаг /Халхаар/

Баянхааны уул маань 
Бугын урамдаант нутаг 
Анхны цаснаар яарсан
Ах, авгын нутаг 
Урсгал дөлгөөн
Балжи маань 
Улаалзай мойлны орон 
Уурагтай цайгаа аягалсан 
Уяхан ижийн минь нутаг 
Алсын дэлгэр тал маань 
Адуу малын бэлчээр дээ 
Ардын дуугаа аялсан 
Анчин өвгийн нутаг 
Марааны цэнхэр хөндий
Мангир таанын орон 
Хаана ч явсан надтайгаа 
Хамтдаа байдаг нутагСэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)